دانلود رایگان


اصول یادگیری و مطالعه و مقابله با اضطراب - دانلود رایگاندانلود رایگان 800x600فرم حلاصه اطلاعات مربوط بهکارمندان ومستندسازیویژه رتبه شغلی خبره>نام: نعمت اله نامخانوادگی: اسکندری نام

دانلود رایگان

فرم حلاصه اطلاعات مربوط بهکارمندان ومستندسازی<<ویژه رتبه شغلی خبره>

نام: نعمت اله نامخانوادگی: اسکندری نام پدر:خسرو

رشته شغلی: آموزش ابتدایی شماره پرسنلی: 88205051 کدملی: 5399273497

پست سازمانی : معاونآموزگاری سابقهخدمت قابل قبول(روز /ماه/سال) 09/10/21 سوابق تجربه(روز /ماه/سال) 09/10/21

1-محل جغرافیایی خدمت:آموز ش پرورش استان زنجان حوزه محل خدمتشهر: شهرستان طارم

2-سوابق تجربی کارمند<<براساس فرم502 اطلاعاتپرسنلی>

دوره تصدی

عنوان پست سازمانی

رشته شغلی

ردیف

دوره تصدی

عنوان پست سازمانی

رشته شغلی

ردیف

88-91

مدیر آموزگار

مدیر آموزگار

5

74-76

آموزگار کاربر

آموزگار

1

91-92

راننده

راننده

6

75-74

مرخصی بدون حقوق

مرخصی بدون حقوق

2
7

85-75

مدیر آموزگار

مدیر آموزگار

3
8

85-88

مدیر آموزگار

مدیر آموزگار

4

3-میانگینمکتسبه طول دوره ارزشیابی:

4-عناویندورهای آموزشی مرتبط باشغل:<<عالی: 200ساعت>

ساعت

عنوان دوره

ردیف

ساعت

عنوان دوره

ردیف6

16

دوره آموزشی بررسی روش تدریس دینی پنچم

17

20

دوره آموزشی اقدام پژوهی

28

20

دوره آموزشی سیره پیامبر اعظم

39

20

دوره آموزشی بررسی تکمیل فارسی پنجم

410

16


5
32


6

جمع دوره:593 ساعت

5-مسئولاموراداری وتشکیلات استان زنجان.............................................................مهروامضاء

6-مدیرآموزشوپرورش استان زنجان.......................................................................مهر وامضاءفرم شماره 2

<<ویژهرتبه شغلی عالی>

مستندسازیتجربیات<<کارمند محترم در خصوص هر یک از قسمتهای زی چند سطر توضیحدهید>

مفدمه:ارئه توضیح کلی درخصوص حوزه فعالیت کارمند:

1-ارزشیابی

نقاط فوت در زمینه وظایفومسئولیتهای شغلی:

استفاده از وسایل و امکاناتکمی که درآموزشگاه بوده استفاده از سی دی و فیلم های مربوط به درس واستفاده ازفضای باز

نقاط ضعف درزمینه وظایفومسولیت های شغلی

الف- نبود امکانات آموزشیمناسب ب- کوچک بودن فضای آموزشی

ج- کمبود امکانات رفاهیمانند پنکه کولر ووسایل گرمازا

2-اقدامات خاصی که درطولخدمت صورت گرفته وبه نتیجه رسیده است

شرکت در کارگروهی و ارائهپیشنهادات که تا حدودی مورد قبول مسئولین ذیربط واقع شده و در بهبود وضع آموزشیتاثیر چشمگیری داشته است.

3-بیان نکات ویژه وکلیدیحاصل تجربیات کارمندکه منجر به بهبود وضع در حوزه کاری شده است:

اضافه کردن ساعت آموزشی بهحداقل رساندن تعداد دانش آموزان یک کلاس وجداکردن دانش آموزان ممتاز وضعیت و درنظر گرفتن کلاس خاصی برای آنان و استفاده از امکانات پیشرفته و تکنولوژی جدید

4-برنامه خاص برای آیندهناشی ازتجربیات گذشته

افزایش امکانات ووسایلآموزشی و بزرگ کردن فضاهای آموزشی وافزایش زمان و مدت ساعت درسی که موجب یادگیریوافزایش سطح فکری دانش آموزان خواهد شد.

5-مهر و امضاء مدیر کلآموزش و پرورش استان زنجان 6-امضاء رئیس امور اداری و تشکیلات استان زنجان