دانلود رایگان


پروتئين ها و انواع ساختارهاي آن - دانلود رایگاندانلود رایگان مقدمه :پروتئين ها فراوانترين ماكرو ملكول هاي بيولوژيك هستند كه در تمامي سلول ها و تمامي قسمت هاي سلولييافت مي شوند. پروتئين ها همچنين داراي تنوع زيادي مي

دانلود رایگان

مقدمه :

پروتئين ها فراوانترين ماكرو ملكول هاي بيولوژيك هستند كه در تمامي سلول ها و تمامي قسمت هاي سلولييافت مي شوند. پروتئين ها همچنين داراي تنوع زيادي مي باشند. هزاران نوع پروتئينمختلف با اندازه هاي متفاوت از پپتيدهاي نسبتاً كوچك تا پليمرهاي بزرگ داراي وزنهاي مولكولي در حد ميليون ممكن است در يك سلول يافت شوند. به علاوه، پروتئين هااعمال بسيار متنوع بيولوژيك را انجام داده و مهمترين محصولات نهايي مسيرهاياطلاعاتي مي باشند.

پروتئين ها ابزارمولكولي هستند كه از طريق آنها اطلاعات ژنتيكي بيان مي گردند شروع بررسي ماكروملكول هاي بيولوژيك يا پروتئين ها، كه نامشان از كلمه يوناني (protos)به معني «اولين» يا «جلوترين» گرفته شده است، مناسب مي باشد.

كليد ساختمان هزارانپروتئين مختلف، زير واحدهاي مونومري نسبتاً ساده آنها مي باشد، تمامي پروتئين ها،شامل پروتئين هاي موجود در قديمي ترين رده هاي باكتريايي تا پيچيده ترين اشكالحيات از 20 اسيد آمينه يكسان ساخته شده اند كه با توالي هاي مشخص خطي به طريقكووالال به يكديگر متصل مي باشند. از آنجايي كه هر كدام از اين اسيدهاي آمينهداراي زنجير جانبي با خصوصيات شيميايي متفاوت مي باشند، اين گروه 20 ملكولي پيشساز را مي توان به عنوان الفباي زباني دانست كه ساختمان پروتئين با آن نوشته مي شود.

چيزي كه بيشتر قابلملاحظه مي باشد اين است كه سلول ها مي توانند با اتصال همين 20 اسيد آمينه باتركيبات و توالي هاي بسيار متنوع، پروتئين هايي را توليد نمايند كه ويژگي ها وفعاليت هاي فوق العاده متنوعي دارند. موجودات مختلف مي توانند با استفاده از اينبلوك‌هاي ساختماني محصولات بسيار متفاوتي نظير آنزيم ها- هورمون ها- آنتي بادي ها-انتقال دهنده ها- عضله- پروتئين عدسي چشم- پر- تار عنكبوت- شاخ كرگدن- پروتئين‌هايشير، آنتي بيوتيك ها- سموم قارچي و تعداد زيادي از مواد ديگر با فعاليت هايبيولوژيك متفاوت ايجاد نمايند.

از ميان اين محصولاتپروتئيني، آنزيم ها تنوع بيشتري داشته و اختصاصي تر مي باشند. در واقع تمامي واكنشهاي سلولي توسط آنزيم ها كاتاليزي گردند.

خلاصه:

هر پروتئيني داراييك ساختمان بي همتاي سه بعدي است كه انعكاسي از فعاليت آن مي‌باشد. ساختمانپروتئين توسط واكنش هاي متقابل ضعيف پايدار مي گردد. واكنش هاي متقابل آبگريزبيشترين نقش را در پايداري شكل كردي اكثر پروتئين هاي محلول دارد، پيوندهايهيدروژني و واكنش هاي متقابل يوني، در ساختمان اختصاصي به حد مطلوب مي‌رسند كهبيشترين پايداري ترموديناميكي را دارد.

ماهيت پيوندهايكووالال در زنجير پلي پپتيدي، فشارهايي را به ساختمان آن تحميل مي‌نمايد. پيوندپپتيدي داراي خصوصيات يك پيوند دوگانه نسبي است كه كل گروه پپتيدي را در يككونفيگوراسيون صحنه اي سخت قرار مي دهد. پيوندهاي مي توان به تونيت با نمايش داد. در صورتي كه مقادير زواياي تمامي ريشه هاي اسيد آمينه موجود در يك قطعهپپتيدي مشخص باشد. ساختمان دوم آن را مي توان كاملاً تعيين نمود.

ساختمان سوم،ساختمان سه بعدي كامل در يك زنجير پلي پپتيدي را مي توان با بررسي ساختمان هايمعمول پايداري شناخت كه نام هاي متغيري نظيرساختمان هاي فوق دوم موتيف ها ياخميدگي ها به آنها داده مي شود. موتيف ها از اشكال ساده تا انواع بسيار پيچيدهمتفاوت مي باشد، به طور كلي هزاران ساختمان پروتئيني شناخته شده، همايش يافته وايجاد تنها چند صد موتيف مي نمايد كه بعضي از آنها بسيار معمول مي باشد. نواحي ازپلي پپتيدها كه مي توانند به طور مستقل تا گردند را دومن گويند. پروتئين هاي كوچكعموماً داراي يك دومن واحد مي باشند. در حاليكه پروتئين هاي بزرگ ممكن است چنديندومن داشته باشند.

دوكلاس عمومي پروتئينها شامل پروتئين هاي فيبري و كروي وجود دارد. پروتئين هاي فيبري كه اساساً جهتاعمال ساختماني مي باشند. داراي عناصر ساده تكراري ساختمان دوم بوده و مدل هاييبراي مطالعات اوليه پروتئين ها بوده اند. با استفاده از اطلاعات به دست آمده ازپروتئين هاي فيبري- دو ساختمان دوم اصلي- شامل مارپيچ و كنفورماسيون قابل شناسايي است. هر دو اين ساختمان ها بهوسيله وجود حداكثر پيوندهاي هيدروژني ممكن بين پيوندهاي پپتيدي موجود در يك اسكلتپلي پپتيدي مشخص مي شوند. پايداري اين ساختمان ها در داخل يك پروتئين، تحت تأثيرمحتوي اسيد آمينه هاي آنها و همچنين موقعيت نسبي ريشه هاي اسيدهاي آمينه موجود درتوالي آنها مي باشد. نوع ديگري از ساختمان دوم كه در پروتئين ها معمول مي باشد پيچاست.

در پروتئين هايفيبري نظير كراتين ها و كلاژن، يك نوع ساختمان دوم غالب مي باشد. زنجيرهاي پليپپتيدي به صورت ابرفنرهايي به شكل طناب ايجاد دستجات بزرگتري را نموده كه قدرتزيادي دارند. صفحات فيبروئين ابريشم در كنار يكديگر قرار گرفته تاايجاد يك ساختمان قوي ولي قابل انعطاف نمايند.

پروتئين هاي كرويداراي ساختماني هاي سوم پيچيده تري هستند كه اغلب داراي چندين نوع ساختمان دوم دريك زنجير پلي پپتيدي مي باشند. اولين ساختمان پروتئين كروي كه با استفاده از روشهاي انكسار اشعهx- تعيين گردد، ميوگلوبين بود. اين ساختمان تأييد نمود كه ساختماندوم (مارپيچ) پيش بيني شده، درپروتئين ها وجود دارد؛ ريشه هاي اسيدآمينه آبگريز در داخل پروتئين قرار دارند،پروتئين هاي كروي متراكم هستند. به تحقيق بعدي بر روي ساختمان بسياري از پروتئينهاي كروي، اين نتيجه گيري‌ها را حمايت نمودو همچنين نشان داد كه تنوع زيادي مي تواند در ساختمان سوم وجود داشته باشد.

ساختمان هاي پيچيدهپروتئين‌هاي كروي را مي توان با بررسي تحت ساختمان هاي آنها، شامل موتيف ها و دومنها، تجزيه و تحليل نمود. در پايگاه هاي اطلاعاتي ساختمان پروتئين، ساختمان ها معمولاًبه چهار كلاس، شامل همه، همه تقسيم مي‌شوند. پروتئين هاي اختصاصي موجود در هركلاس بر اساس داشتن ارتباط در توالي، ساختمان و عملكرد، به صورت خانواده ها يا فوقخانواده هايي گروه بندي مي شوند.

ساختمان چهارم اشارهبه واكنش متقابل بين زيرواحدهاي پروتئين هاي چند زيرواحدي مولتيمري يا همايش هايپروتئيني بزرگتر مي نمايند. بعضي از پروتئين‌هاي مولتيمري داراي واحدهاي تكراريهستند كه از يك زيرواحد يا يك گروه زيرواحدها، به نام پروتومر، تشكيل شده اند.پروتومرها معمولاً از طريق تقارن چرخشي و مارپيچي با يكديگر ارتباط دارند. بهترينپروتئين مولتيمري مطالعه شده، هموگلوبين مي باشد.

ساختمان سه بعدي پروتئين ها را مي توان با استفاده از مواد يا شرايطي كهواكنش هاي متقابل ضعيف را مختل مي نمايند، طي فرآيندي به نام دناتوراسيون، از بينبرد. دناتوراسيون سبب از بين رفتن فعاليت پروتئين شده كه ارتباط بين ساختمان وفعاليت را نشان مي دهد. بعضي از پروتئين هاي دناتوره شده (مثلاً ريبونوكلئاز) ميتوانند به طور خودبه خودي به پروتئين داراي فعاليت بيولوژيك رناتوره گردند كه نشاندهنده نقش توالي اسيدهاي آمينه در تعيين ساختمان سوم پروتئين مي باشد.

تاشدن پروتئين ها درداخل سلول ها ممكن است طي مسيرهاي مختلف صورت پذيرد، ابتدا نواحي از ساختمان دوم وسوم ممكن است ايجاد شده و به دنبال آن تا شدن به ساختمان‌هاي فوق دوم انجام شود.همايش هاي بزرگ تركيبات واسط تاشده- سريعاً به يك كونفورماسيون طبيعي واحد تبديلمي شوند. در مورد بسياري از پروتئين ها، تا شدن توسط چاپرون هاي Hsp70 و توسط چاپرونين تسهيل مي گردد. تشكيل پيوند دي سولفيدي وايزومريزاسيون سيس- ترانس پيوندهاي پپتيدي پرولين، توسط آنزيم هاي اختصاصي كاتاليزمي گردند.

اسيدهاي آمينه،پپتيدها و پروتئين ها :

20 اسيد آمينهاستانداردي كه معمولاً در ساختمان پروتئين ها وجود دارند. حاوي يك گروه- كربوكسيل، يك گروه - آمينو و يك گروهRمتفاوت مي باشند. اتم كربن تمامي اسيدهاي آمينه بهاستثناي گليسين نامتقارن بوده و بنابراين حداقل به دو شكل ايزومرفضايي وجود دارند.تنها ايزومرهاي فضاييL كه با كونفيگوراسيون مطلق مولكولمرجعL- گليسرآلدئيد ارتباط دارند، در پروتئين ها يافت مي شوند. اسيدهايامينه بر اساس قطبيت و بار (در7PH ) گروههاي R خود، طبقه بندي ميشوند. كلاس غيرقطبي و آليفاتيك شامل آلانين، گليسين، ايزولوسين، لوسين ، متيونين،ترئونين و والين مي باشد. فنيل آلانين، تريپتوفان و تيروزين داراي زنجيرهاي جانبيآروماتيك بوده و نسبتاً آبگريز هستند. كلاس قطبي و بدون بار شامل آسپاراژين وسيستئين، گلوتامين، پرولين، سرين و ترئونين مي باشد. اسيدهاي آمينه داراي بار منفي(اسيدي) شامل آسپارتات، گلوتامات بوده و انواع داراي بار مثبت (بازي) شاملآرژينين، هيستيدين و ليزين هستند. اسيدهاي آمينه غيراستاندارد نيز وجود دارند كهممكن است جزئي از پروتئين ها (حاصل تغيير ريشه هاي اسيدآمينه استاندارد بعد ازسنتز پروتئين) بوده يا به صورت متابوليتهاي آزاد عمل نمايند.

اسيدهاي آمينه منوآمينومنوكربوكسيليك (با گروه هاي R غيرقابليونيزاسيون)، درPH پايين اسيدهاي دي پروتيك (NCH (R) COOH)هستند. با افزايشPH، يك پروتون از گروه كربوكسيل جدا شده و ايجاد يك مولكول دوقطبي يازويتريون NCH(R)COO-مي گردد كه از نظر الكتريكي خنثي مي باشد. با افزايش بيشتر PH ، دومين پروتون نيزاز دست رفته و توليد مولكول يوني H2NCH (R)COO-مي گردد. اسيدهاي امينه داراي گروه‌هاي R قابل يونيزاسيون، برحسب PKa,PHگروهR، ممكن است شكل يوني ديگري را نيز داشته باشند. بنابراين اسيدهايآمينه از نظر ويژگي هاي اسيدي- بازي متفاوت مي‌باشند.

اسيدهاي آمينه ميتوانند به طور كووالان از طريق پيوندهاي پپتيدي به يكديگر متصل شده و ايجاد پپتيدهاو پروتئين ها را بنمايد. به طوركلي، سلول ها داراي هزاران پروتئين مختلف هستند كه هر كدام داراي عملكرد يا فعاليتبيولوژيك متفاوتي مي باشند. پروتئين ها مي‌توانند از نظر طول زنجير پلي پپتيديبسيار متنوع بوده و داراي 100 تا چندين هزار ريشه اسيد آمينه باشند. هر چند بعضياز پپتيدهاي موجود در طبيعت تنها داراي چند اسيد آمينه هستند. بعضي پروتئين ها ازچندين زنجيره پلي پپتيدي به نام زير واحد تشكيل شده اند كه به يكدگر متصل ميباشند. هيدروليز پروتئين هاي ساده تنها منجر به توليد اسيدهاي آمينه مي‌گردد؛پروتئين هاي كونژوگه داراي اجزاء ديگري، نظير يك يون فلزي يا كروه پروستتيك آلي ميباشند...


پروتئين ها و انواع ساختارهاي آن


پروتئين ها


ساختار پروتئين ها


دانلود


رایگان


ورد


word


مقاله


پژوهش


تحقیق


مواد عذایی


مواد آلی بزرگ


درشت ملکول های زیستی


اسید آمینه


گوشت


پروتئین چیست


تعریف پروتئین


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروتئین ها - tebyan.net

... های مورد نیاز و همچنین عملکرد آن ها در ... ای از پوست، مو و ناخن ها از ...

بررسي روش های نوین جداسازی - مقاله

پروژه بررسی ویژگی های سوییچ ها و مسیریابها و نقش پروتکل tcp/ip در پیاده سازی شبکه

نشريه مهندسي شيمي ايران

انظباط استاد و دانشجو در کلاس: جلال شایگان: کاربرد میکروموج‌ها در فرایند امولسیون ...

نشريه مهندسي شيمي ايران

انظباط استاد و دانشجو در کلاس: جلال شایگان: کاربرد میکروموج‌ها در فرایند امولسیون ...

زراعت و اصلاح نباتات - مقالات موجود

(شکل گیری جوامع و تمدن ها بدون پیدایش علوم کشاورزی و زراعت غیر ممکن بود)

نشريه مهندسي شيمي ايران

انظباط استاد و دانشجو در کلاس: جلال شایگان: کاربرد میکروموج‌ها در فرایند امولسیون ...

نشريه مهندسي شيمي ايران

انظباط استاد و دانشجو در کلاس: جلال شایگان: کاربرد میکروموج‌ها در فرایند امولسیون ...

پروتئین ها - tebyan.net

... های مورد نیاز و همچنین عملکرد آن ها در ... ای از پوست، مو و ناخن ها از ...

فناوری نانو و بسته بندی ... - icfp.ir

ندا فلاح: فناوري نانو به تکنیک طراحي، توصیف، تولید و کاربرد ساختار، ابزار و سیستم ها ...

www.hospitalhealth.blogfa.com

نوع مطالعه. مواردي که الزاماً بايستي در روش اجراي طرح توضيح داده شود. بررسي بيماران

بانک صادرات ایران - ساختارهاي کنترل و مديريت

اين ديدگاه‌ها خود موجب ساختارهاي ... و در آن قدرت صرفاً ... سازمان را مي‌توان به انواع ...

مدیریت فناوری نانو - نانو و صنعت

با قرار دادن فولاد زير يک ميکروسکوپ قوي ميکروساختار بودن آن آشکار خواهد شد. فلزي که به ...

بررسي روش های نوین جداسازی - مقاله

پروژه بررسی ویژگی های سوییچ ها و مسیریابها و نقش پروتکل tcp/ip در پیاده سازی شبکه

زراعت و اصلاح نباتات - مقالات موجود

(شکل گیری جوامع و تمدن ها بدون پیدایش علوم کشاورزی و زراعت غیر ممکن بود)

مجموعه داستان های کوتاه چخوف

تحلیل رخساره‌ای و محیط رسوبی سازند زاگون در برش سربندان، البرز مرکزی

شناسه تماس گیرنده برنامه های ارتباطی

بنر لایه باز امام خمینی(ره)

پروتئين ها و انواع ساختارهاي آن

نقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad

تأثیر فعالیت‏های آموزشی در بهبود مهارت‏های مدیریتی گلخانه‏داران (مطالعه موردی: دهستان براآن جنوبی شهرستان اصفهان)

اشنایی باطرح های توجبهی کسب وکار

همه چیز درباره ژست های حرفه ای در عکاسی

کارت ویزیت دفتر بیمه