دانلود رایگان


عنوان : مبانی، احکام و مصادیق جرم خیانت در امانت از دیدگاه فقه و قانون مجازات اسلامی - دانلود رایگاندانلود رایگان فهرست مطالب عنوان : مبانی، احکام ومصادیق جرم خیانت در امانت از دیدگاه فقهو قانون مجازات اسلامیچکیده

دانلود رایگان

فهرست مطالب

عنوان : مبانی، احکام ومصادیق جرم خیانت در امانت از دیدگاه فقهو قانون مجازات اسلامی

چکیده .......................................................................................................1

فصل اول : کلیات تحقیق..................................................................................2

1-1 مقدمه ...................................................................................................3

1-2 بیان مسئله .............................................................................................5

1-3 سئوالات تحقیق........................................................................................7

1-4 فرضیه های تحقیق....................................................................................7

1-5 اهمیت موضوع .......................................................................................8

1-6 هدف تحقیق ............................................................................................8

1-7 پیشینه پژوهش ........................................................................................8

1-8 روش تحقیق ...........................................................................................9

1-9 ساختار تحقیق .........................................................................................9

1-10 تعریف اصطلاحات ................................................................................9

فصل دوم : مفاهیم و تعاریف..............................................................................10

2-1 تعریف جرم خیانت در امانت ......................................................................11

2-1-1 مفهوم خیانت........................................................................................11

2-1-2 مفهوم لغوی خیانت ...............................................................................11

2-1-3 مفهوم حقوقی خیانت..............................................................................12

2-1-4 مذمت خیانت در آیات و روایات...............................................................14

2-2 مفهوم امانت ..........................................................................................15

2-2-1 مفهوم لغوی امانت................................................................................16

(ح)

2-2-2 مفهوم فقهی امانت ....................................................................................16

2-2-3 مفهوم حقوقی امانت .................................................................................18

2-3 پیشینه تاریخی و سیر تحولات تاریخی جرم خیانت در امانت ..................................19

فصل سوم : تحلیل و بررسی خیانت در امانت از منظر فقه ..........................................23

3-1ملاک و مبنای جرم انگاری خیانت در امانت ...................................................... 24

3-2مبانیفقهی جرم خیانت در امانت......................................................................26

3-2-1آیاتدال بر وجوب رد امانت ......................................................................27

3-2-2آیاتدال بر قبح خیانت در امانت .................................................................31

3-2-3روایات ................................................................................................39

3-2-4عقل......................................................................................................42

3-3-1 تبیین ماهیت فقهی خیانت در امانت ..............................................................45

3-3-2 تقسیمات امانت........................................................................................45

3-3-3 امانتهای مادی.........................................................................................45

3-3-3-1 امانتهای مالکی....................................................................................45

3-3-3-2 امانتهای شرعی ..................................................................................47

3-3-3-3 امانتهای معنوی...................................................................................48

3-3-3-3-1نظرفقهادرتعریف ازضمان..................................................................51

3-3-3-3-2 قاعدهاستیمان...................................................................................53

3-3-3-3-3 تعدیوتفریط...................................................................................54


( ط )

3-3-4 خیانت در قرآن کریم ..............................................................................55

3-3-5 خیانت شخص به خدا .............................................................................56

3-3-6 خیانت شخص به رسول خدا.....................................................................56

3-3-7 خیانت شخص به شخص .........................................................................57

3-3-8 مجازات جرم خیانت در امانت و نتیجه گیری ...............................................57

فصل چهارم :

جرمخیانت در امانتموضوع مواد 673و674 قانون مجازات اسلامی..........................59

4-1تبیین بررسی جرم خیانت در امانت موضوع ماده 673و674 قانون مجازات.............60

4-1-1 جرم خیانت در امانت،موضوع ماده 673 قانون مجازات اسلامی ......................60

4-2 عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت ماده 673 قانون مجازاتاسلامی...........60

4-2-1 عنصر قانونی ...................................................................................60

4-2-2 عنصر مادی ...................................................................................63

4-2-2-1 رفتار مادی فیزیکی............................................................................63

4-2-2-2 موضوع جرم ...................................................................................64

4-2-2-3 شرط سپرده شدن موضوع جرم به امین...................................................65

4-2-2-4 نتیجه مجرمانه..................................................................................66

4-2-3 عنصر روانی مجازات ماده 673 قانون مجازات اسلامی ...............................68(ی)

4-2-3-1 سوءنیت عام ...................................................................................68

4-2-3-2 سوءنیت خاص.................................................................................69

4-2-3-3 مجازات سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا .........................................70

4-3 عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت درماده 674 قانون مجازات اسلامی.....70

4-3-1عنصر قانونی ....................................................................................71

4-3-2عنصر مادی......................................................................................72

4-3-2-1 رفتار مادی فیزیکی ( اعمال مجرمانه ).................................................73

4-3-2-2موضوع جرم ................................................................................79

4-3-2-3 مال ..........................................................................................79

4-3-2-4 وسیله تحصیل مال.........................................................................82

4-3-2- 5 تعلق مال به دیگری........................................................................82

4-3-2-6 شرط سپرده شدن موضوع جرم به امین ...............................................87

4-3-2-7 نتیجه حاصله از رفتار یا اعمال مجرمانه...............................................94

4-3-3 عنصر روانی و مجازات در ماده 674 قانون مجازات اسلامی.......................96

4-3-3-1 عنصر روانی ................................................................................96

4-3-3-2 علم به موضوع ( علم به شرط مادی و خارجی جرم ) .............................98

4-3-3-3 سوء نیت عام ................................................................................99

4-3-3-4 سوءنیت خاص...............................................................................99

4-4 مجازات جرم خیانت در امانت .................................................................100

( ک)

4-4-1 مجازات اصلی ................................................................................100

4-4-2 مجازات تبعی و تکمیلی ......................................................................101

فصل پنجم :نتیجه گیری ................................................................................103

5-1 نتیجه گیری.................................................. ......................................104

منابع و ماخذ.................................................. ......................... ................ 110

منابع فارسی.................................................. ......................... .................110

منابع عربی .................................................. ......................... ................113

منابع دیگر ................................................................................................115