دانلود رایگان


بررسی تاثیر بازی در یادگیری کودکان پیش دبستانی - دانلود رایگاندانلود رایگان چکیده:هدف از این تحقیق تاثیر نقش بازی دریادگیری کودکان پیش دبستانی این است که والدین ومربیان کودک بازی را بیهوده ننگرندواوقاتی را که برای بازی صرف می شود وقت

دانلود رایگان

چکیده:

هدف از این تحقیق تاثیر نقش بازی دریادگیری کودکان پیش دبستانی این است که والدین ومربیان کودک بازی را بیهوده ننگرندواوقاتی را که برای بازی صرف می شود وقت کشی تلقی نکنند.بلکه هدف ما این است که بهانها بفهمانیم که بازی یکی از رفتارهای دوست داشتنی کودک است که باید بیشتر به انبپردازند.هدف ما از این تحقیق پی بردن به نقاط قوت یا ضعف یک جریانعلمی،فرهنگی،اقتصادی وغیره یا اگاهی از روند ان که ایا در مسیر مطلوب قرار داردیاخیر.در نتیجه تحقیقات می تواند در برنامه ریزی های درست واگاهانه ی اینده مورداستفاده قرار گیرد.در این تحقیق مطالبی امده که عمل به انها می تواند پرورش دهندهحافظه،دقت وهمکاری کودک باشد وفرضیات مهمی در این تحقیق امده است چند نمونهعبارتست از:1)به نظر می رسد بین جامه پذیری وشخصیت اجتماعی کودک ارتباط وجوددارد.بازی های کودک می تواند تقلیدی از بزرگسالان باشدو...این فرضیات نشان می دهدمهد کودک می تواند یادگیری کودکان را در سطح بالایی از طریق بازی کردن قرار دهدوهمچنین مربیانی ووالدینی که با کودک بازی می کنند باید به گونه ای باشد که کودکانها رابپذیرد واز بازی با انها لذت ببرد.ونتیجه می گیریم که از نظرعملکردبسیاریاز توانایی های کودک از طریق بازی ساخته،اصلاح وسازماندهی می شود.

2) جامعه اماری در این تحقیقکودکان6-3ساله دختران وپسران می باشند که به صورت امار توصیفی وداده های فراوانیودرصدفراوانی وهمچنین از جداول ونمودار استفاده شده است.امید است این تحقیق بتواندگامی هرچند کوتاه در جهت اعتلای فرهنگ بازی در خانواده وجامعه باشد چرا که معتقدیمشناخت هر چه بیشتر این مساله واگاهی جامعه باعث شکوفایی استعدادهای نسل اینده ازطریق بازی کودکانه انها می شود.
فهرست مطالب

عناوین شماره صفحه

فصل اول:کلیات پژوهش

مقدمه. 2

بیان مسئله. 4

هدف... 5

فرضیات... 5

متغیرها 6

اهمیت وضرورت تحقیق.. 6

تعریف عملیاتی واژه ها 7

جامعه اماری مورد مطالعه. 7

نمونه اماری.. 8

روش انجام تحقیق.. 8

فصل دوم: ادبیات وپیشینه ی تحقیق

مقدمه. 10

نظریه های بازی.. 10

الف)نظریات پیشوایان ودانشمندان اسلامی.. 10

ب)نظریات دانشمندان دیگر درباره بازی.. 11

عوامل موثر در بازی.. 13

اهمیت وضرورت بازی برای کودکان.. 17

تعریف بازی.. 18

انواع بازیها 19

بازی درمانی چیست؟. 20

اسباب بازیها ومواد بازی.. 20

ویژگی های مطلوب مشاور کودک... 22

بازی ویادگیری.. 23

بازی وبرنامه درسی.. 23

ساختمند کردن بازی در کودکان.. 24

فواید بازی.. 25

بازی برای اموزش راه زندگی.. 25

بازی در فرهنگ وادبیات... 26

اهداف بازی.. 27

بازی ومسائل روحی روانی.. 27

بازی ومسائل اجتماعی.. 28

بازی ومسائل اموزشی.. 28

خصوصیات وسایل بازی.. 30

سرگرمی های(علمی وآموزشی) 30

تعریف یادگیری.. 31

انواع یادگیری.. 31

اختلال یادگیری.. 32

عوامل بروز اختلالات یادگیری.. 33

نظریه های یادگیری.. 34

عوامل موثر در یادگیری کودکان پیش دبستانی.. 34

نقش بازی در یادگیری.. 35

عوامل موثر در یادگیری.. 37

دلایلی بر استفاده از بازی های آموزشی.. 42

استفاده از بازیهای اموزشی در مدارس ابتدایی.. 43

مروری بر پژوهشهای انجام شده در داخل وخارج کشور 43


فصل سوم: روش اجرای تحقیق

مقدمه. 46

جامعه آماری.. 46

نمونه آماری.. 46

روش آماری.. 47

ابزار جمع آوری اطلاعات... 47

فصل چهارم: یافته های تحقیق

یافته های تحقیق.. 50

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری،پیشنهادات،محدودیتها

بحث و نتیجه گیری.. 74

منابع ومآخذ. 76

پیوست ها 76